ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุงหลังคาอาคารให้บริการผู้ป่วยนอก)

จำนวนคนดู 6

รายงานสรุปผลการดำเดินการข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานและการให้บริการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

จำนวนคนดู 4

การประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

จำนวนคนดู 7