MOIT 18 – MOIT 21

Spread the love

MOIT 18

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

MOIT 19

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

MOIT 20

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

MOIT 21

  • หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
    โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา