ITA 2566

Spread the love

การเปิดเผยข้อมูล : MOIT 1 – MOIT 2

.

การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ : MOIT 3 – MOIT 5

.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : MOIT 6 – MOIT 9

.

การส่งเสริมความโปร่งใส่ : MOIT 10 – MOIT 12

.

การรับสินบน : MOIT 13 – MOIT 14

.

การใช้ทรัพย์สินของราชการ : MOIT 15

.

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต : MOIT 16 – MOIT 17

.

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : MOIT 18 – MOIT 21

.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร : MOIT 22 – MOIT 23

.