MOIT 10 – MOIT 12 2567

Spread the love

MOIT 10

  • รายงานสรุปผลการดำเดินการข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานและการให้บริการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
  • รายงานสรุปผลการดำเดินการข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานและการให้บริการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

MOIT 11

  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาลเพื่อเลิกบุหรี่ แบบเบ็ตเสร็จ ณ จุดเดียว(one stop service) อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

MOIT 12

  • ประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน