ITA 2564

Spread the love

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความลงนามและปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่
1.2 คำสั่ง
1.3 กรอบแนวทาง
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล


EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
2.4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2.5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน
2.6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
2.7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
2.8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


2.9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
2.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบาลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานฯ
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาจริยธรรมฯ
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน


EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประจำปี
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานฯ