แผนD

Spread the love

เรื่อง การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย
ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์,

วิธีปฏิบัติ
1. กรณีเกิดอัคคีภัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

ดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์ตามลำดับความสำคัญตามแผนอัคคีภัย ดังนี้

 1. ขนย้ายอุปกรณ์ในห้อง Server ดังนี้
  • ตู้ Server
  • หรือตู้มีขนาดใหญ่ไปให้ถอด server ตามลำดับที่ระบุไว้
 2. ขนย้ายอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์ดังนี้
  • Computer PC ที่ติดสติกเกอร์สีแดง
  • Switch HUB
  • Computer Notebook
  • เครื่องสำรองไฟฟ้า
 3. เมื่อสามารถควบคุมอัคคีภัยได้แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบเครือข่าย ,ระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 4. ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องลูกข่าย หากยังไม่พร้อมใช้งานให้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับหรือกรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

หากเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่อยู่ เจ้าหน้าที่อื่นสามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ให้เปิดประตู้ห้อง Server หรือพังประตูเพื่อเข้าไปในห้อง server
 • ทำการตัดสาย LAN โดยใช้คีมตัดสาย LAN ออกให้หมด
 • ทำการถอดสายไฟที่อยู่ภายนอกตู้ Server ออกให้หมด
 • ทำการเคลื่อนย้ายตามแผนป้องกันอัคคีภัย