แผนC

Spread the love

เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่อง Server/Database มีปัญหา
ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์,

วิธีปฏิบัติ
1. กรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 นาที
เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • หัวหน้า/รองหัวหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและประเมินระยะเวลาในการแก้ไข หากสามารถแก้ไขได้ภายใน 30 นาที แจ้งประกาศให้ทุกหน่วยงานหยุดการใช้งานโปรแกรม HOSxP ชั่วคราว
 • ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบความพร้อมให้เรียบร้อย
 • ประกาศให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้งาน HOSxP ได้ตามปกติ
 • สรุปสาเหตุของปัญหา และลงบันทึกในโปรแกรมความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่งานเวชระเบียน

 • เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ให้นำแบบฟอร์มใบสั่งยา*(สำหรับออกหน่วย)เพื่อใช้บันทึกข้อมูลชั่วคราว
 • กรณีผู้ป่วยรายใหม่ให้เขียนบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

 • เมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์คอมพิวเตอร์ให้หยุดการใช้งานคอมพิวเตอร์ชั่วคราว
 • ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่รอรับบริการทราบ และจัดบริการที่สามารถทำได้โดยบันทึกลงในแบบฟอร์มใบสั่งยาชั่วคราวและเก็บเอกสารเพื่อรอลงบันทึก
 • เมื่อได้รับแจ้งให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ ให้เริ่มนำข้อมูลบริการลงบันทึกในโปรแกรม HOSxP
 1. กรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 นาที
  เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • หัวหน้า/รองหัวหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาและประเมินระยะเวลาในการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30นาที ให้แจ้งผู้อำนวยการ /ประธานคณะกรรมการสารสนเทศทราบ
 • ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ /หัวหน้า/รองหัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศใช้แผนฉุกเฉินกรณีระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้ โดยใช้มาตรเดียวกับข้อกรณีไฟฟ้าดับมากกว่า 30 นาที ให้ทุกหน่วยงานหยุดการใช้งานโปรแกรม HOSxP
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการแก้ไขปัญหา Server ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน 24 ช.ม.
 • ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP ย้อนหลัง
 • เมื่อเครื่อง Server สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของ Server และอุปกรณ์เครือข่าย
 • ประกาศแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ เปิดคอมพิวเตอร์ใช้งาน HOSxP และเริ่มบันทึกข้อมูลย้อนหลัง
 • ติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยของการลงบันทึกข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ จนกระทั่งระบบข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการได้ตามปกติ
 • ประธานคณะกรรมการสารสนเทศ/หัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกาศยกเลิกใช้แผนฉุกเฉินกรณีระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
 • ลงบันทึกในโปรแกรมความเสี่ยงสรุปรายงานนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารทราบ