แผนB

Spread the love

เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง

ผู้รับผิดชอบ : กรรมการสารสนเทศ,ศูนย์คอมพิวเตอร์,

วิธีปฏิบัติ
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) มีปัญหามากกว่า 3 เครื่องพร้อมกัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 นาที ให้แจ้งประธานคณะกรรมการสารสนเทศ / ผู้อำนวยการทราบในเบื้องต้น
 • ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำรอง เปลี่ยนตามจุดบริการต่างๆที่มีปัญหาโดยให้มุ่งเน้นหน่วยงาน OPD เป็นหน่วยงานแรก โดยพิจารณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากจุดบริการตามลำดับต่อไปนี้

1.คอมพิวเตอร์สำรอง (spare) pc/ Notebook ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมเอาไว้

2.ใช้ Notebook จากหน่วยงานดังนี้

-Notebook ห้องบัตร จำนวน 1 เครื่อง

-Notebook งานยุทธ จำนวน 1 เครื่อง

-Notebook ผู้ป่วยใน จำนวน 2 เครื่อง

-Notebook ห้องคลอด จำนวน 1 เครื่อง

-Notebook การเงิน จำนวน 3 เครื่อง

-Notebook ควบคุมโรค จำนวน 1 เครื่อง

3.ใช้เครื่อง Computer PC จากหน่วยงานดังนี้

-กลุ่มการพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง

-หอผู้ป่วยใน  จำนวน 1 เครื่อง

-ห้องตรวจ ER จำนวน 1 เครื่อง

-ห้องตรวจแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

-ห้องผ่าตัดจำนวน จำนวน 1 เครื่อง

-ฝ่ายเวชปฏิบัติฯ จำนวน 1 เครื่อง

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
 • บันทึกรายงานความเสี่ยงและสรุปปัญหาเสนอ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร 

2.กรณี SwitchHUB มีปัญหา

เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

 • หัวหน้า/รองหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา หากไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 นาที ให้แจ้งประธานคณะกรรมการสารสนเทศ / ผู้อำนวยการทราบในเบื้องต้น
 • ดำเนินการเปลี่ยน Switch HUB โดยพิจารณาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จากจุดบริการตามลำดับต่อไปนี้
 1. Switch HUB (spare) ของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้

2.ถ้า Switch HUB (spare) ไม่เพียงพอให้พิจรณาตามความสำคัญต่อไปเช่น Switch HUB ที่ OPD มีปัญหา ให้นำ Switch จากอาคารทันตกรรมมาใช้แทนชั่วคราว

 • ศูนย์คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง
 • ติดตั้งอุปกรณ์กลับคืนจุดให้บริการเดิม
 • เมื่อระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้ปกติ ให้ตรวจสอบความเรียบร้อย
 • บันทึกรายงานความเสี่ยงและสรุปปัญหาเสนอ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร