หมวดที่ 1

Spread the love

หมวดที่ 1 นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

การจัดให้มีนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำนโยบาย รายละเอียดของนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบาย

แนวทางปฏิบัติ

 1. การจัดทำนโยบาย

1.1 ใต้องจัดทำนโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์อักษรและผู้บริหาร

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้งานของแต่ละฝ่ายงานต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำ

นโยบาย

 • ต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยต้องมีการประเมินความ

เสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งต้องมีการระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์

 • กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกำหนดมาตรการหรือวิธีปฏิบัติในการ

ควบคุมความเสี่ยง

 • ต้องจัดเก็บนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในที่ที่ผู้ใช้งานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

 1. รายละเอียดของนโยบาย

2.1 ต้องระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตอย่างชัดเจน และมีเนื้อหาครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้ การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ (Segregation of Duties)

 • การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 • (Information and Network Security)
 • การควบคุมการพัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์

(ChangeManagement)

2.4.1 การสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณี
ฉุกเฉิน (Backup and IT Continuity Plan)

2.4.2 การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)

2.4.3 การควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น

(IT Outsourcing)

 1. การปฏิบัติตามนโยบาย
 • ต้องประกาศใช้และสื่อสารนโยบายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติตามได้ เช่น จัดการฝึกอบรม เป็นต้น

 • ต้องมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายอย่าง

เคร่งครัด

 • ต้องแจ้งผู้ดูแลระบบโดยเร็ว เมื่อมีกรณีที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความ

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพื่อรองรับให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
 • ต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง

ชัดเจน เช่น หน้าที่ของผู้ใช้งานในกรณีที่พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดไวรัส  หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้างชั่วคราว เป็นต้น