ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

Spread the love

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เดือน กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าต่ำกว่า 5000 บาท ไตรมาสที่ 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าต่ำกว่า 5000 บาท ไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าต่ำกว่า 5000 บาท ไตรมาสที่ 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์มูลค่าต่ำกว่า 5000 บาท ไตรมาสที่ 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าต่ำกว่า5,000 บาท รายไตรมาส4 (ก.ค.64-ก.ย.64)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติตามแกณฑ์จริยะธรรมว่าด้วยการจัดซื้อยา

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส3 ปีงบประมาณ 2564

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคมพ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควิดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รอบไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส2 (ม.ค.64-มี.ค64)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Salmeterol + Fluticasone accuhaler (25 mcg + 125 mcg ) evohaler 120 dose ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำบีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำบีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน รอบไตรมาสที่ 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Mixtard Insulin

เผยแพร่ยา salmeterol 64

ประกาศ e-bidding insulin 64

สรุปผลรายไตรมาส1 (ตค63-ธค63)

ประกาศ e-bidding ครุภัณฑ์ การแพทย์ 8 รายการ

สรุปผล สขร เดือน ธันวาคม 63

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(ยา)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(ครุภัณฑ์)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564(สิ่งก่อสร้าง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปมระมาณ พ.ศ.2564 สิ่งก่อสร้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สิ่งก่อสร้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564 ครุภัณฑ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2564

สรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์4รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์3รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อยา

เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา

-ประกาศเผยแพ่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์7รายการ

สรุปผลการตรวจสอบบุคลากรงานพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญา